WSZYSTKIE POŻYCZKI I KREDYTY ONLINE


WYPEŁNIJ I WYŚLIJ WNIOSEK
GOTOWE

KREDYTY HIPOTECZNE WROCŁAW ON LINE

KREDYTY HIPOTECZNE WROCŁAW PRZEZ INTERNET,OFERUJĄ PAŃSTWU NAJLEPSZE NARZĘDZIE DO PORÓWNANIA I WYBORU KREDYTU HIPOTECZNEGO.
Z NAMI TO BARDZO PROSTE I ZAJMIE CI TYLKO MINUTE.
WYSTARCZY ,ŻE WPISZESZ INTERESUJĄCĄ KWOTE KREDYTU,WIEK I OKRES KREDYTOWANIA.
NASZ SYSTEM POKAŻE CI WSZYSTKIE DOSTĘPNE OBECNIE OFERTY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH,WYSOKOŚĆ RATY I KOSZTY JAKIE PONIESIESZ.
NASTĘPNIE WYSTARCZY WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ WNIOSEK PRZEZ INTERNET WYBRANEJ PRZEZ CIEBIE OFERTY I CZEKAĆ NA KONTAKT TELEFONICZNY.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO SYSTEMU KREDYTY             HIPOTECZNE WROCŁAW PRZEZ INTERNET.
kredyty hipoteczne Wrocław - co warto wiedzieć?
 

               Gdzie zaciągnąć kredyt mieszkaniowy?

 
     Kredyt hipoteczny WROCŁAW można zaciągnąć nie tylko w banku. Można to zrobić również za pośrednictwem doradców finansowych. Usługi takich firm są bezpłatne. Doradcy nie są jednak odpowiedzialni za ewentualne błędne porady. Najtańsze kredyty hipoteczne znajdziesz tutaj Polska gospodarka w ostatnich kilku latach rozwija się bardzo dynamicznie. Wzrost gospodarczy i bardzo dobre perspektywy na przyszłość jak: prawdopodobieństwo szybkiego wejścia do Strefy Euro, wysokie stopy procentowe, napływ funduszy europejskich sprawiają, że polski złoty stale się umacnia. I wszystko wskazuje na to, że taki trend w najbliższym czasie się utrzyma. Nie jest to na pewno dobrą wiadomością dla tych osób, które mają zaciągnięte kredyty hipoteczne w złotówkach, ponieważ w perspektywie możliwa jest podwyżka stóp procentowych. Dla tych, którzy posiadają już kredyt mieszkaniowy we frankach szwajcarskich wiadomość, że polski złoty się umacnia a frank szwajcarski tanieje jest bardzo dobrą informacją, ponieważ w takiej sytuacji mogą liczyć na czysty zysk. Na potencjalny zysk składa się fakt, że będą płacić dużo niższe raty kredytowe w porównaniu z osobami, które posiadają kredyt w rodzimej walucie czyli złotówkach. Po za tym będą miały niższy kredyt do spłaty. Jeszcze nie tak dawno Banki straszyły ryzykiem walutowym i namawiały do zaciągania kredytów hipotecznych w złotówkach. Niestety na dzień dzisiejszy kredyt mieszkaniowy w złotówkach nie jest opłacalny w sytuacji kredytów długoterminowych i tutaj kredyty we frankach szwajcarskich wiodą prym na rynku finansowym. Jednak w sytuacji, gdy kredyt hipoteczny planujemy wziąć na krótki czas, wówczas bardziej opłaca się zaciągać kredyt w złotówkach, ponieważ w krótkim czasie zwiększa się ryzyko kursowe, trzeba też wziąć pod uwagę koszt spreadu walutowego, który zwiększa koszt kredytu. Kredyt hipoteczny można spłacać w ratach równych lub malejących. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Wybór rodzaju rat kredytu hipotecznego WROCŁAW należy poważnie przemyśleć. Powinien być on dostosowany do indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Złotówki czy waluta obca? obie opcje jakie mamy do wyboru ,waluta obca lub polski złoty,niosą ze sobą ryzyko,w przypadku euro ,franka jest to zmiana kursu w stosunku do złotówki, a w przypadku rodzimej waluty możliwość podniesienia stóp procentowych. Ubezpieczenie kredytu? Każdy kto dostanie kredyt hipoteczny musi wykupić ubezpieczenie. sprawdź co musisz ubezpieczyć. Jeżeli szukasz szybkiego i taniego rozwiązania na własne mieszkanie, a Twoje oszczędności nie pozwalają na zakup mieszkania, domu lub działki idealnym rozwiązaniem będzie kredyt mieszkaniowy (hipoteczny). Dlatego właśnie kredyty mieszkaniowe udzielane przez banki są dla większości osób jedynym i jednocześnie bardzo korzystnym rozwiązaniem, gdyż pozwalają zamieszkać we własnym mieszkaniu przy rozłożeniu kosztów jego kupna na wiele lat. Bardzo ważną rzeczą jest, aby przejść bezpiecznie przez cały proces kupowania mieszkania na kredyt oraz wybrać odpowiednią ofertę kredytową, gdyż kredyt mieszkaniowy zwykle wiąże nas z bankiem na długie lata. Każdy kto spełni warunki stawiane przez bank, czyli będzie miał zdolność kredytową. Wszystko zależy od dochodów, wielkości rodziny, żądanej kwoty kredytu mieszkaniowego oraz okresu spłaty. Kredytem mieszkaniowym pokryjemy koszta zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym i wtórnym, możemy także wykupić posiadane mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. Kredyt mieszkaniowy będzie pomocny w sytuacji gdy chcemy zrobić remont, modernizację lub wykończenie lokalu mieszkalnego. Dzięki kredytowi mieszkaniowemu (hipotecznemu) zaadaptujemy pomieszczenia niemieszkalne na mieszkalne. W sytuacji gdy chcemy zakupić działkę przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe, kredyt mieszkaniowy będzie jak najbardziej odpowiednim rozwiązaniem. Za pomocą kredytu mieszkaniowego możemy refinansować kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w innych bankach, lub też przeznaczyć te środki na dowolny cel, w tym też spłatę kredytów gospodarczych. Hipoteka WROCŁAW to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. tzn. zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Uprawniony z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny, natomiast właściciela nieruchomości obciążonej określa się mianem dłużnika hipotecznego. Hipoteka jest prawem akcesoryjnym pozostającym w ścisłym związku z wierzytelnością, którą zabezpiecza. W zasadzie hipoteka może istnieć tylko o tyle, o ile istnieje prawo główne (wierzytelność, którą zabezpiecza). Nie może powstać bez wierzytelności i nie może być bez tej wierzytelności przeniesiona, a wygaśnięcie wierzytelności powoduje wygaśnięcie hipoteki. Hipoteka zabezpiecza wyłącznie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona jedynie w oznaczonej sumie pieniężnej. Gdy zabezpieczaną wierzytelnością jest pożyczka lub kredyt, nazywa się ją, odpowiednio, hipoteczną pożyczką lub kredytem hipotecznym. Hipoteka może być ustanowiona w drodze czynności prawnej lub na podstawie orzeczenia sądu, lub decyzji odpowiedniego organu podatkowego – Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS (w tym także w formie doręczonej decyzji nieostatecznej). Hipoteka powstaje dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej – wpis ten ma więc charakter konstytutywny. Hipoteka umowna - Podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest oświadczenie właściciela nieruchomości obciążanej o ustanowieniu hipoteki złożone w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności). Jeżeli ustanowienie hipoteki następuje na rzecz banku (tzw. hipoteka bankowa), to wymogi prawne zostały na skutek lobbingu bankowego złagodzone – wystarcza oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rygor formy nie dotyczy oświadczenia składanego przez drugą stronę (wierzyciela hipotecznego). Hipoteka przymusowa - Podstawą wpisu do księgi wieczystej może być: - postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia - tytuł wykonawczy - postanowienie prokuratora - nieostateczna decyzja administracyjna - zarządzenie zabezpieczenia Hipoteka ta powstaje bez woli właściciela obciążanej nieruchomości. Hipoteka może obciążać nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie, w całości lub w części ułamkowej, stanowiącej udział współwłaściciela. Szczególne postacie hipoteki: - hipoteka łączna to hipoteka, która obciąża kilka nieruchomości w ten sposób, że wierzyciel może żądać zaspokojenia się z dowolnej nieruchomości spośród obciążonych, wedle własnego wyboru. Celem hipoteki łącznej jest ułatwienie i obniżenie kosztów ustanawiania zabezpieczenia pojedynczej wierzytelności na większej liczbie nieruchomości należących do jednej bądź większej ilości osób. Dzięki szerokiemu uprzywilejowaniu interesów wierzyciela, ten rodzaj hipoteki umożliwia uzyskanie zabezpieczenia rzeczowego o wartości wielokrotnie przenoszącej wartość zabezpieczonej nieruchomości. Hipoteka łączna może być jednocześnie hipoteką kaucyjną bądź przymusową – po spełnieniu wymagań przewidzianych dla tych odmian hipoteki. Należy jednak zaznaczyć, że hipoteka łączna przymusowa może zostać ustanowiona wyłącznie na nieruchomościach, których właściciele są współdłużnikami solidarnymi albo jeśli są one już obciążone inną hipoteką łączną. Hipoteka łączna może powstać również na skutek podziału wcześniej obciążonej nieruchomości. Obciąża wówczas wszystkie nowo powstałe nieruchomości. - hipoteka kaucyjna to hipoteka, która zabezpiecza wierzytelności o wysokości nieustalonej, zarówno istniejące, jak i dopiero mogące powstać w przyszłości. Dla takich hipotek oznacza się sumę pieniężną, do wysokości której wierzyciel hipoteczny może domagać się zaspokojenia z obciążonej nieruchomości. - hipoteka odwrócona (ang. reverse mortgage, lifetime mortgage, equity release) to transakcja lub umowa zawierana pomiędzy osobą fizyczną, a (najczęściej) instytucją finansową umożliwiająca uwolnienie zamrożonego w nieruchomości kapitału. Z tego rozwiązania skorzystać mogą przede wszystkim osoby w podeszłym wieku w celu uzyskania źródła dodatkowego, obok emerytury, dochodu. Suma jaką da się wynegocjować (poza wartością nieruchomości) zależy od płci i wieku właściciela, a także czasem od stanu jego zdrowia. Im krótszy spodziewany czas dożycia tym lepsze warunki można uzyskać. Pod uwagę brane są też szacunki co do kosztu kredytu w przyszłości i spodziewanej przyszłej wartości nieruchomości. Różny bywa stopień i sposób uwolnienia zamrożonego kapitału. 1. hipoteka dożywotnia (ang. Lifetime mortgage ) – bank pod hipotekę udziela dożywotniego kredytu. Odsetki są bądź z góry dyskontowane, bądź sukcesywnie naliczane powiększają zadłużenie. Kapitał może być zainwestowany np. w obligacje, fundusz powierniczy itp. i przynosić właścicielowi stały dochód, a jednocześnie być ewentualnym dodatkowym zabezpieczeniem kredytu. Po śmierci właściciela nieruchomość jest sprzedawana, a uzyskana kwota reguluje zobowiązanie. Jeśli po spłacie kredytu pozostaną wolne środki przekazywane są spadkobiercom. 2. przeniesienie własności (ang.Home reversion) – polega na przekazaniu, w zamian za jednorazową wypłatę, bądź za dożywotnią rentę, albo za oba te świadczenia, praw własności do całości bądź części nieruchomości z jednoczesnym udzieleniem dotychczasowemu właścicielowi dożywotniej (zwykle bezpłatnej) dzierżawy. Takie rozwiązanie jest nieco podobne do umowy o dożywocie. Hipoteka co do zasady wygasa z chwilą wygaśnięcia zabezpieczonej wierzytelności. Jeżeli wierzytelność jest wymagalna a wierzyciel dopuszcza się zwłoki lub jego zaspokojenie napotyka trudności, hipoteka wygasa jeśli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się jednocześnie uprawnienia do odebrania jej z powrotem. Do wniosku o wykreślenie takiej hipoteki z księgi wieczystej należy dołączyć prawomocne postanowienie sądu o zezwoleniu na złożenie kwoty do depozytu, dowód wpłaty kwoty do depozytu oraz oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do jej odebrania. W razie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej bez podstawy prawnej (np. omyłkowego), hipoteka wygasa po upływie 10 lat. Źródło: www.wikipedia.pl


WROCŁAW KREDYTY MIESZKANIOWE PRZEZ INTERNET

Kredyty mieszkaniowe WROCŁAW to droga przez mękę: załatwia się je tygodniami, spłaca przez długie lata. Ale nie ma wyjścia: bez kredytu przeciętny człowiek nie kupi sobie mieszkania. O tym, który bank wybierzesz, zdecydować mogą żądane zabezpieczenia, dodatkowe koszty czy czas załatwiania formalności. A ponieważ żaden bank nie pożyczy od ręki kilkuset tysięcy złotych, przygotuj się, że formalności pochłoną nawet kilka tygodni. Będziesz musiał podjąć mnóstwo decyzji. Z tego poradnika nie dowiesz się, że należy pójść w lewo, za skrzyżowaniem skręcić prawo i tam w zielonym budyneczku jest bank, który udziela najlepszych kredytów mieszkaniowych. Ale dowiesz się, co brać pod uwagę, by te decyzje były trafne. Porównaj oferty kredytów w naszym Centrum Finansowym Mierz siły na zamiary Przede wszystkim zastanów się, jakie są twoje oczekiwania i możliwości, a potem spróbuj dopasować do nich ofertę któregoś z banków. Zacznij wyboru mieszkania we Wrocławiu lub innym mieście ,sprawdź na jaki dom lub mieszkanie cię stać, czy stan techniczny lokalu który zamierzasz kupić jest dobry i czy nie przysporzy w przyszłości dodatkowych kosztów związanych z jego renowacją. od planu finansowania inwestycji. Ustal, ile możesz przeznaczyć co miesiąc na obsługę kredytu (wiąże się to z wyborem formy spłaty oraz waluty kredytu). Pamiętaj, że jeśli postanowiłeś skorzystać z usług dewelopera lub spółdzielni, będziesz musiał zacząć płacić raty na sfinansowanie budowy na długo przed jej ukończeniem. Oznacza to, że przez pewien czas będziesz musiał jednocześnie płacić za swoje dotychczasowe, np. wynajmowane, mieszkanie i wywiązywać się z rat na budowę własnego. I jeszcze jedno: nie licz na to, że dzięki kredytowi kupisz mieszkanie lub dom, nie mając grosza przy duszy. Absolutne minimum to kilka tysięcy złotych. Zdolność kredytowa - w każdym banku inna Wysokość dostępnego kredytu zależy przede wszystkim od tego, jak oceni cię bank. Na tę ocenę wpływa oczywiście bieżąca wysokość twoich dochodów, ale nie tylko. Liczy się też wiek, zawód, miejsce zatrudnienia. Bank stara się bowiem przewidzieć twoją finansową przyszłość. Przygotuj się więc na drobiazgowe śledztwo. I nie przejmuj się, jeśli któryś bank odprawi cię z kwitkiem albo zaproponuje zbyt mały kredyt. Wtedy spróbuj w innym. - Różnice pomiędzy poszczególnymi bankami w obliczaniu tzw. zdolności kredytowej są bardzo duże - przyznaje Paweł Majtkowski z firmy brokerskiej Expander. Expander sprawdził, ile gotowe są pożyczyć banki czteroosobowej rodzinie mającej stałe dochody (na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony) łącznie na poziomie 3,5 tys. zł netto, czyli na rękę. Rodzina ta mieszka w 100-tysięcznym mieście, nie ma innych kredytów i posiada samochód. Okazuje się, że największy kredyt złotowy zaproponuje jej GE Money Bank (338 tys. zł), najmniejszy zaś - BGŻ (204,5 tys. zł). Z kolei na największy kredyt we frankach szwajcarskich rodzina ta może liczyć w Polbanku (równowartość 354,6 tys. zł), a najmniej (175,3 tys. zł) pożyczy Multibank. Ile pożyczą inne banki - patrz tabela 1. Oprocentowanie - franki tańsze niż złote - Niestety, nie zawsze bank, który gotowy jest nam pożyczyć najwięcej, jednocześnie zaoferuje najtańszy kredyt - przestrzega Majtkowski. Załóżmy, że chcemy kupić mieszkanie warte 400 tys. zł w całości za kredyt. Z badań Expandera wynika, że najniżej oprocentowany kredyt złotowy dostaniemy w GE Money Banku, a jeśli zdecydujemy się na szwajcarską walutę - najmniejsze odsetki (3,69 proc.) weźmie Multibank. Ile wynosi oprocentowanie w innych bankach we wrocławiu, pokazujemy w tabeli 2. W pierwszym przypadku średnia dla 21 banków wynosi 7,18 proc., w drugim zaś - 4,29 proc. Widać więc, że kredyty we frankach są dużo tańsze. To nie wszystko. Expander dowodzi, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy kredyty złotowe podrożały średnio o 0,35 pkt proc. To skutek podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Przełożyły się one na wzrost stopy rynkowej WIBOR, na podstawie której obliczane jest oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. W przypadku 30-letniego kredytu w wysokości 400 tys. zł rata spłaty wzrosła więc średnio o 94 zł. W tym czasie rata kredytu we frankach zmniejszyła się o 17 zł. Dodajmy, że w tym roku RPP podnosiła stopy trzykrotnie - w sumie o 0,75 pkt proc. Dlaczego więc średnie oprocentowanie tego typu kredytów wzrosło tylko o 0,35 pkt proc.? Bo WIBOR znacząco wzrósł już w IV kwartale 2007 r. w wyniku samej zapowiedzi kolejnych podwyżek stóp. Majtkowski nie wyklucza więc, że część banków dopiero teraz podniesie oprocentowanie swoich kredytów (robią to co miesiąc lub co kwartał). Na rynkowy kurs franka czy euro nie masz wpływu, ale możesz powalczyć ze spreadem bankowym samemu, przynosząc do banku ratę w walucie. Kasia i Michał wzięli kredyt hipoteczny w euro. Było to chwilę po tym, gdy Komisja Nadzoru Finansowego zmusiła banki do tego, by przyjmowały od klientów raty bezpośrednio w walucie kredytu. Wcześniej było tak, że klient musiał zapewnić środki na rachunku w złotych, a bank na poczet raty przeliczał je na euro czy franki po swoim wewnętrznym, często horrendalnie wysokim kursie. Oczywiście klient na wysokość tego kursu nie miał żadnego wpływu. Kasia i Michał długo się nie zastanawiali. Już w umowie kredytowej zapisali, że sami będą przynosić do banku euro. Ich rata w euro się zmienia, ale generalnie miesięcznie muszą płacić ok. 1 tys. euro. - Czy kupowanie euro w kantorze nam się opłaca? Oczywiście! Na każdej racie zarabiamy średnio 150 zł - mówi Michał. Taki sposób spłacania kredytu wszedł im w krew. Mają opracowany cały system. - Znaleźliśmy kantor, który znajduje się 100 metrów od banku. Na stronie internetowej kantoru sprawdzam kurs euro i jeśli mi się on podoba, dzwonię do kantoru, żeby zarezerwować gotówkę. Odbieram ją po pracy, a stamtąd zanoszę ją od razu do banku - opowiada Michał. Ponadto jako stały klient kantoru może kupić euro jeszcze taniej niż tzw. klient z ulicy. I podpowiada: - Mimo że płatność raty przypada na początek miesiąca, euro staramy się kupować w środku miesiąca, bo wtedy zwykle jest taniej. A co, jeśli rodzina jest np. na wakacjach? - Wtedy mogę przelać na konto złotówki, a bank przewalutuje je po swoim kursie. Jasne, że będzie drożej, ale ważne, że mamy taką możliwość. Spłacamy kredyt już jakiś czas, ale jak dotąd nie skorzystaliśmy z bankowego przelicznika - uśmiecha się. Politycy: Niedrogim aneksom Przykład Kasi i Michała pokazuje, że można wziąć sprawy w swoje ręce, zamiast godzić się na zabójczy bankowy spread. Mieli jednak przywilej spłacania kredytu od razu bezpośrednio w walucie. Odpowiedni zapis znalazł się bowiem w umowie kredytowej. A co z osobami, które wcześniej zaciągnęły kredyt? Rekomendacja KNF każdemu daje prawo do zmiany sposobu spłaty. Niestety, by to zmienić, trzeba podpisać aneks do umowy kredytu, który nie jest tani. Spłacając przez jakiś czas raty po niższym kantorowym kursie, opłata za aneks po pewnym czasie powinna się zwrócić. Jak szybko, to zależy od wysokości raty, różnicy kursowej w banku i kantorze, no i oczywiście od kosztu aneksu. Np. w mBanku opłata za aneks wynosi 200 zł, ale już Getin Noble Bank liczy inaczej. Jest to 0,8 proc. kwoty całkowitego zadłużenia, co oznacza, że np. przy zadłużeniu 300 tys. zł za aneks będzie trzeba zapłacić 2,4 tys. zł. Cena może więc zniechęcać. Dlatego może warto chwilę poczekać, bo politycy chcą, by spłata raty w walucie kredytu była możliwa bez płacenia za aneks do umowy. - Banki żądają aneksów do umów, ale za taki aneks trzeba zapłacić. W efekcie z tego rozwiązania niemal nikt nie korzysta - mówił Sławomir Neumann, poseł PO, reklamując pomysł jego partii na spready. Platforma chce, by klient zadłużony w obcej walucie mógł spłacać kredyt bezpośrednio w walucie kredytu, ale bez żadnych dodatkowych aneksów i opłat. PO proponuje też, żeby banki nie mogły żądać od klientów zakładania płatnych kont walutowych. Zmiany miałyby dotyczyć nowych i już uruchomionych kredytów. Koalicjant PO - PSL chce iść jeszcze dalej. Ludowcy chcą nie tylko zabronić bankom pobierania opłat za aneksy, ale również wprowadzić sztywny kurs, po jakim przeliczane byłyby raty. Miałby to być średni kurs NBP. Banki: Obniżamy spread Co ciekawe, niektóre banki zaczęły promować możliwość tańszego zakupu franków. Np. Citi Handlowy sprzedaje franki szwajcarskie przy marży na poziomie 1,5 proc. (spread w banku to 3 proc.). - Zasada jest prosta - im niższa marża sprzedaży waluty, tym taniej można ją kupić. Im taniej kupimy walutę, tym niższą zapłacimy ratę kredytu - mówi Iwona Brzozowska, szef pionu zarządzania produktami detalicznymi i usługami maklerskimi w Citi Handlowym. Bank oferuje ponadto nielimitowaną liczbę bezpłatnych przelewów walutowych we frankach z dowolnego konta osobistego w Citi Handlowym do innych banków w Polsce. Klienci nie muszą przelewać pieniędzy z konta walutowego. Wystarczy, że przy dokonywaniu przelewu z konta złotowego - zwykłego lub oszczędnościowego - wybiorą opcję "przelew zagraniczny lub walutowy", wskażą tzw. kod SWIFT banku odbiorcy oraz właściwą walutę przelewu, czyli franki. Citi Handlowy nie pobiera prowizji za realizację takiego przelewu, choć opłaty za przychodzący przelew zagraniczny lub walutowy mogą pobierać inne banki. Oferta "Tanie franki" dostępna jest dla wszystkich, którzy posiadają konto osobiste w Citi Handlowym. Przelew za 5 zł Alior Bank oferuje z kolei specjalne konto oszczędnościowe "Kantor". - Każda wpłata gotówkowa lub przelew na to konto zamieniana jest automatycznie na franki po preferencyjnym kursie. Posiadacz konta może dokonywać wielu wpłat w miesiącu. A za 5 zł może przelać pieniądze do innego banku, np. po to, żeby spłacić ratę kredytu - tłumaczy Julian Krzyżanowski z Alior Banku. Jeszcze inny pomysł ma Raiffeisen Bank. Jego klienci mogą skorzystać z internetowej platformy transakcyjnej R-Dealer, dzięki której można kupować waluty, m.in. euro i franki szwajcarskie, a więc najpopularniejsze w kredytach hipotecznych, a potem bezpośrednio nimi spłacać raty w swoich bankach. Spread, czyli różnica między kursem kupna a sprzedaży, dla obu walut wynosi na platformie R-Dealer ok. 1 proc., podczas gdy średni spread w kantorach wynosi prawie 3 proc., a w tabelach kursowych banków przekracza 6 proc., w niektórych zaś bankach jest nawet powyżej 10 proc. Oznacza to, że przy spłacie raty kredytu w wysokości 500 euro oszczędność w porównaniu z kupnem waluty w innym banku może wynieść ok. 50 zł. Przy 20-letnim kredycie to oszczędność rzędu 12 tys. zł. Zakupiona kwota waluty trafia na prowadzone bezpłatnie konto osobiste a vista - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dostępny w euro, dolarach, funtach brytyjskich i we frankach. Żeby oszczędności były jak największe, należy z rachunku walutowego dokonać w oddziale bezpłatnej wypłaty środków i zanieść pieniądze do banku, w którym mamy kredyt walutowy. Należy się jednak upewnić, czy bank obsługujący kredyt przyjmuje wpłaty gotówkowe w walutach. Wygodniejszym rozwiązaniem będzie oczywiście przelew. Jeśli chodzi o transfer euro (w ramach tzw. przelewu SEPA), koszt w Raiffeisen Banku wynosi 4,99 zł. - Nie należy dokonywać przelewu na konto osobiste prowadzone w banku, w którym mamy kredyt, ponieważ banki mogą pobrać opłatę za przelew walutowy przychodzący. Należy wykonać przelew na wskazany w umowie rachunek techniczny kredytu - wtedy bank nie ma prawa pobrać takiej opłaty. Opcja ta wymaga jednak często podpisania aneksu do umowy z kredytodawcą - mówi Rafał Czernik z departamentu bankowości transakcyjnej Raiffeisen Banku. ŹRÓDŁO: wyborcza.biz

W 2012 r. będzie trudniej o kredyt hipoteczny. Utrudnienia związane z dostępem do kredytów mieszkaniowych wiążą się z nowymi przepisami rekomendacji

W 2012 r. będzie trudniej o kredyt hipoteczny. Obecnie banki bardziej przywiązują wagę do analizy sytuacji finansowej osób wnioskujących o kredyt hipoteczny. Trudno tu jednak mówić o ograniczaniu w dostępie do finansowania. Niestety niekorzystne zmiany przyniesie 2012 rok. W skutek wejścia w życie kolejnych przepisów rekomendacji narzuconych przez Komisję Nadzoru Finansowego, od początku przyszłego roku zmieni się sposób naliczania zdolności kredytowej. Banki zwiększą wymogi w stosunku do wnioskodawców ubiegających się o kredyty walutowe. Dotyczyć to będzie co piątej pożyczki. Kredyty udzielane w walutach stanowią obecnie ok. 20 proc. wszystkich pożyczek hipotecznych, a prawie 80 proc. udzielanych jest w złotówkach. Stąd analitycy stoją na stanowisku, że rekomendacja nie powinna mieć dużego wpływu na ilość wszystkich udzielanych kredytów. Akcja kredytowa w pierwszej połowie bieżącego roku była porównywalna z poziomem z ubiegłego roku. Bankowcy szacują nawet, że w roku 2011 zostanie zanotowany wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Tym bardziej, że kredytobiorcy będą zdopingowani do szybszego podjęcia decyzji o zaciągnięciu pożyczki, przed wejściem w życie mniej korzystnych dla nich przepisów. Spadła zdolność kredytowa W porównaniu do czasów boomu mieszkaniowego dostęp do kredytów jest nieco mniejszy, ale w tamtym okresie kredyt mógł dostać niemal każdy. Dziś osoby z dobrą sytuacją finansową i historią kredytową także nie będą miały problemu z otrzymaniem pożyczki. Niestety od początku roku średnia zdolność kredytowa obniżyła się. Jak obliczają analitycy Expander, czteroosobowa rodzina, której miesięczny dochód wynosi 8 tys. zł netto, może zaciągnąć dziś kredyt w złotych o 47 tys. zł mniejszy niż na początku roku. Z kolei w euro dostałaby nawet o 56 tys. zł mniej niż w styczniu tego roku. Banki najchętniej udzielają teraz kredytów w złotych. Żeby dostać pożyczkę w walucie, trzeba legitymować się nieco wyższymi dochodami niż przeciętne. Poza tym pożyczkodawcy praktycznie wycofali się z udzielania kredytów we frankach szwajcarskich. Zamiast niego oferują kredyt w euro.

BANKOM NIE WYSTARCZA HIPOTEKA.

Zabezpieczenie na nieruchomości (mieszkaniu, domu, działce...) kredytobiorcy to jedno z najpewniejszych, najbardziej wiarygodnych zabezpieczeń dla banku. Wiadomo, nieruchomości nie da się ukraść, nie traci też na wartości jak traci np. samochód. Pomimo tego, nawet jeśli jesteś właścicielem nieruchomości WE wROCŁAWIU, której wartość znacznie przekracza wartość kredytu o który się ubiegasz, to i tak może się okazać, że nie jesteś dla banku na tyle dobrym, wiarygodnym klientem aby otrzymać kredyt we wnioskowanej przez Ciebie wysokości. Dla banku bowiem najważniejsze jest abyś spłacił kredyt w terminie. Banki chcą ograniczyć do minimum ilość przypadków w których powstają przeterminowane zaległości kredytowe i trzeba prowadzić ich windykację (kierując egzekucję do nieruchomości kredytobiorcy). Taka jest polityka banków, kredyt ma zostać spłacony w terminie natomiast egzekucja kredytu (z nieruchomości kredytobiorcy) to wyjście awaryjne, które jednak trzeba zabezpieczyć, przewidzieć. Dlatego, jeżeli zwłaszcza masz złą historię w BIK, w rejestrach dłużników (Biurach Informacji Gospodarczej), jeżeli nie masz stałych oficjalnych dochodów, to raczej nie licz na kredyt z banku. Niespłacenie kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipoteka oznacza dla banku długotrwałe zamrożenie pieniędzy a tego banki nie chcą. Nawet biorąc pod uwagę że nieruchomość w końcu zostanie zlicytowana i kapitał wraz z odsetkami (w tym odsetkami karnymi) odzyskany. Nie wiadomo bowiem, jak długo przyjdzie czekać na to aż licytacja nieruchomości dojdzie do skutku. Mogą to być lata. Może się zdarzyć i tak, że pomimo wyznaczania kolejnych licytacji, latami nie znajdzie się kupiec. Choćby wówczas, gdy dłużnik zamieszkuje mieszkanie czy dom, w takim przypadku prawo zakazuje eksmitowania byłego właściciela na bruk. Trzeba najpierw znaleźć dla niego lokal zastępczy a to nie jest proste, gdyż takich lokali brakuje. Inaczej podchodzą do sprawy przynajmniej niektóre pozabankowe firmy udzielające pożyczek. Tu klient posiadający przeterminowane długi a nawet brak dochodów jest mile widziany jeśli posiada własną nieruchomość która może być zabezpieczeniem pożyczki. Znane hasła np. "kredyty bez BIK", "kredyty z komornikiem", czy np. "kredyty oddłużeniowe" to oferty właśnie takich firm a nie banków. Są to relatywnie drogie pożyczki. Takie firmy mają inną politykę niż banki. Liczą się z tym, że pożyczka nie zostanie spłacona. W razie potrzeby, gdy egzekucja pożyczki jest bezskuteczna, przejmują na własność nieruchomość pożyczkobiorcy. Być może mają swoje sposoby i możliwości doprowadzania do eksmisji dłużnika.POLECAMY KREDYTY HIPOTECZNE PRZEZ INTERNET WROCŁAW.

KREDYTY HIPOTECZNE WROCŁAW
POMOGĄ ZUPEŁNIE ZA DARMO PRZY UZYSKANIU KREDYTU NA ZAKUP DOMU LUB MIESZKANIA.
Z NAMI ZAOSZCZĘDZISZ CZAS 
I PIENIĄDZE.

Kreator stron internetowych - przetestuj